Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter – GDPR Dataskyddsförordningen

Numera gäller dataskyddsförordningen, som ersätter PUL, och förordningen är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Stiftelsen Active Life Foundation med adress SEB Stiftelser, Private Banking, K G5, 106 40 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I ansökningsblanketten vill vi att du lämnar en hel del personuppgifter. Eftersom ett av våra ändamål är att bidra till vård och rehabilitering till aktiva idrottsmän och kvinnor som under träning, tävling eller av annat skäl skadat sig, måste vi för att kunna behandla din ansökan få uppgifter om – förutom sedvanliga personuppgifter – hälsa och uppkommen skada. Vi behöver också få uppgifter om ekonomiska förhållanden, för vi vill sätta in hjälpen där den behövs bäst och naturligtvis – om bidrag beviljas – kontouppgifter.

Vi behandlar uppgifter om hälsa och uppkommen skada med stöd av ditt samtycke. Uppgifter om ekonomiska förhållanden samt andra personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vid denna intresse­avvägning har vi särskilt beaktat vårt ändamål och att det ligger i ditt intresse att lämna dina uppgifter till oss. Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att handlägga din ansökan.

Vid beviljande av bidrag kommer dina personuppgifter att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, personuppgiftsbiträden såsom Skandinaviska Enskilda Banken AB, som verkställer utbetalningar och i begränsad omfattning vår ansvarige för vår hemsida.

 Vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Din ansökan kommer till stiftelsens adress activelifefoundation@gmail.com som går till stiftelsens ordförande. Ordföranden och en styrelseledamot, som är läkare, tar del av uppgifterna och bedömer bidrag upp till 30 000 kr. Vid belopp därutöver fattar hela styrelsen, fem personer, beslut. Ansök­ningarna skickas då runt elektroniskt. Vid beslut om bidrag tar ordföranden ut ansökningen på papper i samband med verkställigheten av utbetalningen, som görs av banken. Dessa förvaras därefter i kronologisk ordning efter utbetalningsdag. Ansökningar som får avslag raderas helt. Beviljade ansökningar i papperskopior bevaras hos ordföranden i sju år i enlighet med bokförings­lagen. Mailen raderas hos alla utom hos ordföranden.

Dina uppgifter kan, efter att ha anonymiserats, sparas under längre tid som underlag för statistik.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du har några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter – alltså inte frågan om beviljat bidrag eller ej – kan du inge klagomål till, tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.